Press "Enter" to skip to content

Vol. 22, no 1. P. 44-56

Reports AIAS. Vol. 22, no 1. P. 44-56. ISSN 1726-9946

Contents of this issue

DOI: 10.47928/1726-9946-2022-22-1-44-56

BIOLOGY

Research Article

Comparative analysis of mountain meadow vegetation of Southern and Northern Elbrus region (Central Caucasus) under anthropogenic load

1Chadaeva V. A., 2Tsepkova N. L.
Presented by full member of AIAS S. Kh. Shkhagapsoev

Tembotov Institute of Ecology of Mountain Territories of Russian Academy of Science, Nalchik,
Russia
E-mail: 1v_chadaeva@mail.ru, 2cenelli@yandex.ru

        Geobotanical descriptions were carried out on 16 model sites in the upper reaches of the Baksan and Malka rivers along with the southern and northern spurs of mount Elbrus. Despite the differences in species composition and structure of ecological spectra, the reaction of mountain meadow plant communities of regions to increase anthropogenic load is similar. More significant negative changes and higher synanthropization levels of disturbed meadows in the Southern Elbrus region are probably due to the different history of economic development of the two regions.

Keywords: mountain meadow plant communities, Southern and Northern Elbrus region, anthropogenic load, geobotanical descriptions.

                                                                                                                                            © V. A. Chadaeva,
                                                                                                                                            N. L. Tsepkova, 2022

                                                                    Spisok istochnikov
1. Tsepkova N. L. K sintaksonomii pastbishchnykh soobshchestv vysokogornykh lugov Tsentral’nogo Kavkaza // Trudy VGI. 1987. Vyp. 68. S. 82–96.
2. Tsepkova N. L., Abramova L. M., Taumurzayeva I. T. Sinantropnyye soobshchestva v natsional’ nom prirodnom parke «Priel’brus’ye» (Tsentral’nyy Kavkaz) // Otechestvennaya geobotani ka: osnovnyye vekhi i perspektivy: Materialy Vserossiyskoy nauchnoy konferentsii. SPb., 2011. S. 293–296.
3. Onipchenko V. G. Alpine vegetation of the Teberda Reserve, the Northwest Caucasus. Zurich, 2002. 168 r.
4. Tsepkova N. L. K sintaksonomii vysokogornykh lugovykh stepey Tsentral’nogo Kavkaza // Rastitel’nost’ Rossii. 2005. № 7. S. 93–96.
5. Sokolov V. Ye., Tembotov A. K. Mlekopitayushchiye Kavkaza: Nasekomoyadnyye. M.: Nauka, 1989. 548 s.
6. Mirkin B.M, Rozenberg G.S., Naumova L.G. Slovar’ ponyatiy i terminov sovremennoy fi totsenologii. M.: Nauka, 1989. 223 s.
7. Ellenberg H. Zeigerwerte der Gefasspflanzen Mitteleuropas. Gottingen, 1974. 97 s.
8. Tsepkova N.L., Kuchmezova I.T., Abramova L.M. Nekotoryye assotsiatsii ruderal’noy rasti tel’nosti g. Nal’chika (Kabardino-Balkarii) // Rastitel’nost’ Rossii. 2008. № 12. S. 97– 103.
9. Cherepanov S.K. Sosudistyye rasteniya Rossii i sopredel’nykh gosudarstv (v predelakh byv shego SSSR). SPb.: Mir i sem’ya-95, 1995. 992 s.
10. Zalikhanov M.CH., Kolomyts E.G., Sharaya L.S., Tsepkova N.L., Surova N.A. Vysokogornaya ekologiya v modelyakh. M.: Nauka, 2010. 487 s.

For citation. Chadaeva V.A., Tsepkova N.L. Comparative analysis of mountain meadow vegetation of Southern and Northern Elbrus region (Central Caucasus) under anthropogenic load // Reports of AIAS. 2022. Vol. 22, no. 1. P. 44–56. DOI: 10.47928/1726-9946-2022-22-1-44-56

Read article

©​ | 2022 | Адыгская (Черкесская) Международная академия наук